Rímskokatolícka cirkev
Aktuálne
Piatok, 7. 8. 2020, 03:36 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Piatok 18. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Kajetána, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

nikto z nás si nepomyslel, že takto budeme prežívať pôstne obdobie, nútení zostať doma. Nikomu z nás by ani na okamih nenapadlo, že kostoly budú aj na Veľkú noc zatvorené a bez účasti našich veriacich budeme slúžiť sv. omše. 

Čítajte, prosím, ďalej, dozviete sa aj o pokynoch k najbližším dňom.

Nevieme, čo nás ešte čaká, ani ako dlho potrvá zápas o skrotenie tohto zákerného a očami neviditeľného záškodníka, ktorý ruinuje zdravie a životy ľudí, zvlášť tých najslabších a najzraniteľnejších, ktorým sme zaviazaní svojou úctou, láskou, starostlivosťou a musíme si ich osobitne chrániť – veď sú to naši rodičia, starí rodičia, príbuzní a priatelia.

 

Mnohí hovoria, a s tým plne súhlasím, že je to čas, ktorý preveruje naše charaktery a naše vzťahy. Poviem otvorene, je to tvrdá skúška, test, aký tu doteraz nebol. Po tieto dni vďaka spravodajstvu médií môžeme vidieť ako na celom svete pribúda infikovaných a ťažko chorých na  prístrojoch, ako sú vyčerpaní lekári, zdravotníci, ošetrujúci a mnoho ďalších v rôznych službách. Vnímame bolesť a slzy ľudí, ktorí prišli o svojich drahých. 

S dojatím pozorujeme toľko obetavosti, dobrovoľníctva, nezištnej pomoci, spolupatričnosti, zomknutia a povzbudenia, že to spolu zvládneme. Tieto skutočné obrazy zo sveta vyzývajú každého z nás prehĺbiť vzťahy priateľstva, obetavej spolupráce a štedrej pomoci a blízkosti. Je to skutočne čas pre svedectvo našej viery a lásky.

 

Verím, že všetkým nám silno utkvel obraz ako pápež František osamelo, s námahou, v pokore a s dôverou kráčal prázdnym priestorom pred bazilikou sv. Petra ku krížu s Ukrižovaným a k ikone Panny Márie. Na záver adorácie vzal do svojich rúk Eucharistického Krista, aby požehnal druhým. Našou úlohou v tomto čase je robiť to isté. Postaviť sa s prosebným srdcom pred Ukrižovaného, zverovať pod ochranu Panny Márie naše farnosti. Prosiť, vyprosovať, modlitbou sprevádzať jeden druhého.  Zvolávajme na seba Božie požehnanie. Myslime tiež na to, že okrem našich modlitieb je potrebná aj viditeľná konkrétna pomoc. Teraz je naliehavý čas pre skutky milosrdenstva, pre tichú službu.

                                                               (porovnaj ACAC arcb. Bernard Bober)

 

 

Venujte prosím pozornosť nasledujúcim pokynom našej farnosti: 

 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia vo farnosti

 • Pred 1. piatkom a Veľkonočnými sviatkami chorých nebudem chodiť spovedať. Taktiež nebude ani spoločná predveľkonočná sv. spoveď, ako sme zvyknutí.
 • Ku chorým v nebezpečenstve smrti volajte ihneď.

 

 • Ak má ale niekto záujem prijať sviatosť zmierenia, som k dispozícii po vzájomnej dohode najlepšie telefonicky +421 905830688 alebo prísť osobne.  No je potrebné striktne dodržať pravidlá, ktoré prijala konferencia biskupov:

 

  1. Každý musí mať rúško.
  2. Nesmú sa tvoriť rady, čiže nemá tam byť viac ľudí naraz.
  3. V prípade, že budete musieť čakať v rade, musíte dodržiavať odstup minimálne 2 m.

 

 • Prosím Vás, pre mimoriadnosť tejto situácie, aby ste k sviatosti zmierenia išli iba tí, ktorí to bezodkladne potrebujete. Keď pominie táto situácia, budete mať dostatok času k sviatosti zmierenia. Veľkonočné obdobie je dlhšie ako pôstne.

 

Všetci tí, ktorí z dôvodu pandémie neabsolvujú sviatosť zmierenia, nezabúdajme, že cirkev pozná Dokonalú ľútosť :

(veriaci majú byť informovaní o dôležitosti dokonalej ľútosti: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (Katechizmus, 1452).

 

Slávenie Veľkonočných obradov

 • Veľkonočné sviatky vrátane Kvetnej nedele budú aj v našej farnosti bez účasti ľudu. Vo vlastnom zaujme si vyberte z bohatej ponuky možnosť sledovať sväté omše a iný duchovný program na dostupných kanáloch. Pozrite si:  PRENOSY SVÄTÝCH OMŠÍ A INÉHO DUCHOVNÉHO PROGRAMU  podľa TK KBS.

Ďalší Prenos bohoslužieb:

TV Lux

Rádio Lumen   8.30 a 18.00;

Rádio Regina   pondelok – piatok   –  17.30

 

Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti nasledovné (porovnaj biskup Jozef Haľko) :

 • hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista.
 • našu snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby
 • počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.

Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale oni aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.     

Nezabudnime aj na Duchovné sväté prijímanie počas sledovania sv. omše:

„Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.“

 

 

Požehnanie veľkonočných jedál

 • V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho obdobia  požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením  nebezpečnej nákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba požehnania v rodine, ktorú vykoná otec alebo matka pred stolovaním doma v rodine:

Obrad požehnania:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

 

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: (11, 9-13)

Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“.

 

 Modlitba             

Zvelebený si, Pane, náš Bože,

Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním.

Ďakujeme za Tvoje dary,

ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života.

Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak,

aby sa posilnila naša vzájomná láska

a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš …

Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária … (alebo Pod Tvoju ochranu … )

 

Modlime sa v čase pandémie:

 

Všemohúci a milosrdný Bože,

zhliadni na našu bolestnú situáciu;

posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji,

aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť.

Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna,

ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje

v jednote s Duchom Svätým

po všetky veky vekov. Amen.

 

Ďalšie pokyny k úmyslom sv. omší

 • Keďže sväté omše sa slávia vo farnosti bez vašej prítomnosti, bez vášho výslovného súhlasu som ich neslúžil na vami nahlásené úmysly. Ak by napriek tomu chcel niekto z vás, aby vaša svätá omša bola odslúžená na vami nahlásený úmysel aj bez vašej prítomnosti, nech mi to oznámi. 

 

Vyprosujem vám duchovnú silu, rozvážnosť, odvahu, vnútorný pokoj, silnú vieru a radosť prameniacu z istoty, že vzkriesený Ježiš je napriek všetkému neustále s nami.   

Ján Mihok