Farnosť Nálepkovo

Rímskokatolícka cirkev

Aktuálne

Sobota, 28. 11. 2020, 06:27 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Sobota 34. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

Veľmi často počúvame rôzne odôvodnenia, prečo ľudia nechodia do kostola. Smutné je, že tieto veci počúvame od kresťanov. Skúste si to „preložiť“ takou formou, ako to je na nasledujúcom obrázku. Kliknite si naň: 

Katechizmus Katolíckej Cirkvi (ďalej už iba KKC) hovorí:
„Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, taktiež sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.“ (KKC čl. 1293).

Tento článok KKC veľmi jasne hovorí, že každý pokrstený pokiaľ neprijal sviatosť birmovania, nedovŕšil ešte svoje začlenenie do Cirkvi. Nemá schopnosti k tomu, aby mohol žiť svoju vieru ako dospelý kresťan, ktorý už nerozvíja len svoju krstnú milosť pre vlastnú spásu, ale svedčí svojim životom pre spásu druhých. A tak bez prijatia sviatosti birmovania nemôže kresťan prijať sviatosť kňazstva, nemôže byť krstným rodičom, birmovným rodičom a nemal by prijať ani sviatosť manželstva, pretože všetky tieto stavy si vyžadujú svedectvo viery a k tomu on nemá pomazanie Ducha Svätého.
Keďže riadnym vysluhovateľom sviatosti birmovania je biskup, v minulosti nemohli byť birmovky často a tak sa robili výnimky, že mohol kresťan prijať sviatosť manželstva s tým, že si sviatosť birmovania pri najbližšej možnej príležitosti doplní. Zdá sa, že z toho sa rozšíril medzi kresťanmi názor, že sviatosť birmovania nie je potrebná pri uzatváraní manželstva. To však nie je pravda! Kódex kanonického práva (ďalej už iba CIC) v kánone 890 hovorí:
„Veriaci sú povinní túto sviatosť [birmovania] prijať v pravom čase; rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne vyučení a v príhodnom čase k nej pristúpili.”
Dnes, keď je možné vysluhovať sviatosť birmovania pravidelne, nikto už nemá výhovorku. Ak niekto neprijal sviatosť birmovania, tak nie preto, že nemá možnosť, ale preto, lebo o ňu nestojí, alebo nie je ochotný podstúpiť prípravu. Tá sa má konať presne podľa nariadenia diecézneho biskupa. Continue reading

Začneme krstom. Ak krst prijíma dospelý človek, v tej istej sv. omši na veľkonočnú vigíliu, počas ktorej bol pokrstený, má aj prvýkrát účasť na Eucharistii. To znamená, že v jednej sv. omši je pokrstený, ide na prvé sv. prijímanie a ak biskup miestnej diecézy dovolí, môže ho kňaz aj pobirmovať. Ak je však niekto pokrstený ako dieťa, prijíma iniciačné sviatosti postupne, podľa stupňa psychického vývoja a úrovne chápania. V minulosti, po Tridentskom koncile, mohli Krista v Eucharistii prijať prvýkrát deti, ktoré dosiahli dvanásty rok života. Až pápež svätý Pius X., 8. augusta 1910 dekrétom Quam singulari, povolil prvé sväté prijímanie deťom od siedmich rokov. Po 2. Vatikánskom koncile však Cirkev nehovorí o veku dieťaťa, ale hovorí:
„K udeleniu svätého prijímania deťom sa vyžaduje, aby mali dostatočné poznanie a boli dôkladne pripravené tak, aby podľa úrovne svojho poznania pochopili Krista a jeho náuku a mohli prijať telo Pána s vierou a zbožnosťou.“ (CIC Kán. 913-§1.) Continue reading

Páter Vojtech Kodet je veľmi známa osobnosť. Aj v prehrávačoch na našej webovej stránke nájdete jeho prednášky, ktoré sú veľmi pútavé. Keď ich človek počúva, vníma, že sú skutočne hovorené v Duchu Svätom. Ponúkame vám jeho prednášku o sv. omši, ktorú predniesol na konferencii Charizmatickej obnovy v Brne v roku 2005. Je veľmi pútavá a určite nám pomôže správne pochopiť prežívanie sv. omše a mnohých iných vecí s tým súvisiacich.

Pre spustenie videa kliknite na obrázok:

 

Na začiatok jedna otázka: Kvôli čomu prišiel Ježiš na zem? – Spasiť nás, vykúpiť nás, vziať na seba naše hriechy a choroby, ukázať nám, ako máme žiť, aby priniesol Ducha Svätého, otvoriť nebo… – Áno, všetko je to pravda. Jezuitskí odborníci na Bibliu vydávajú takzvanú Jeruzalemskú Bibliu. Je to Sväté Písmo, ktoré je opatrené mnohými poznámkami, ktoré v sebe obsahujú vždy najnovšie výskumy Sv. Písma. Ján Krstiteľ hovorí: ”Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. (…) On (Ježiš) vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.”(Mt 3,11) A práve v poznámkach spomínanej Jeruzalemskej Biblie sa hovorí, že toto je hlavný dôvod prečo Ježiš prišiel. Keď Boh stvoril muža a ženu, mali v sebe Ducha Svätého. A pretože zhrešili, stratili Ho. Predtým, ako zhrešili, počuli Boha ako sa s nimi rozpráva. Počuli Ho a stretali sa s Ním. Ale hriech spôsobil, že Duch Svätý od nich odišiel. Už nemohli viac Boha vidieť, počuť. Ale Boh to chcel napraviť. Áno, Ježiš prišiel, aby nás vykúpil a spasil z našich hriechov, aby vzal na seba našu hriešnosť, ktorú sme zdedili po Adamovi. A keď hriech z nás vyšiel, Ježiš nás mohol „pokrstiť“ v Duchu Svätom. Môže nás naplniť svojím Duchom. Ak sme stále naplnení hriechmi, nemôže nás naplniť Duchom. Continue reading

Potrebuješ zjavenie Ducha Svätého, potrebuješ ho veľmi. Potrebuješ poznať, že Ježiš bol vyvýšený a dôsledkom toho je vyliatie Ducha Božieho. Keď toto pochopíš, keď prijmeš to zjavenie, a budeme sa o to modliť aby sme ho dostali, vtedy vzklíči viera v Božie Slovo a nastane tá skúsenosť. Takže kľúčom je viera v srdci, tam hlboko v tvojej bytosti, nie v tvojej hlave. A viera v srdci je poslušnosť a vtedy dostaneš porozumenie. Keď sa niekto modlí, Pane verím, že mi chceš odpustiť, tak ten kľúč nezapadne v zámku, pretože Pán odpustil a v tom je obrovský rozdiel. Takže keď sa modlíš, Pane verím, že mi chceš odpustiť, Pane verím, že už ma prijmeš, ešte stále hovoríš, “nie som si istý, či to tak naozaj bude”. Ale keď učiníš pokánie a budeš hovoriť, ´verím, že si mi odpustil hriechy´, vtedy naplno pristupuješ k Bohu a objímaš to obrovské požehnanie. A k tomuto sa viaže skúsenosť tvojho života, k tomuto sa viaže víťazný život v Pánovi. S týmto je spojené to, že nebudeš padať každý druhý deň. Po tom čo si vyznával 300krát tú istú vecičku. Pretože táto skúsenosť sa stala v tvojom srdci a nie v tvojej hlave, pretože ona zasiahla celú tvoju bytosť a nie len tvoje slová, tvoj jazyk. Continue reading